Algemene voorwaarden Boekhouding Fiscaliteit Feys BV

Artikel 1 : Toepassingsgebied

De afspraken, modaliteiten en algemene voorwaarden opgenomen in onderhavige Opdrachtbrief zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS en haar Cliënt. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten geleverd door Boekhouding Fiscaliteit Feys, haar vennoten, haar medewerkers en haar personeel. De cliënt verklaart kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden, ook bij toekomstige verrichtingen met BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS.

De algemene voorwaarden op de ommezijde van de facturen betreffen een uittreksel van onderhavige algemene voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden aanwezig op de ommezijde van de facturen afwijken van onderhavige algemene voorwaarden dan hebben laatstgenoemde voorrang.

Artikel 2 : Totstandkoming van de overeenkomst

De uitvoering van dienstprestaties door Boekhouding Fiscaliteit Feys of één van haar medewerkers of personeelsleden geldt als bewijs van de bestelling van de dienstprestatie en brengt de verbintenis van de cliënt met zich tot betaling van de verrichte dienstprestaties.

Artikel 3 : Voorwerp van de overeenkomst

De Cliënt verklaart hierbij aan BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS, die aanvaardt, de in bijlage 1 aangeduide opdrachten te verlenen conform de in bijlage 2 vermelde praktische afspraken en dit met uitsluiting van de inmenging van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS in het beleid van de Cliënt, die alleen verantwoordelijk is en blijft voor de strategische keuzes en de daaruit volgende resultaten.
Onderhavige Overeenkomst is van toepassing op alle verleende diensten waarvoor geen afzonderlijke Opdrachtovereenkomst wordt opgesteld.

Artikel 4 : Uitvoering van de overeenkomst

4.1 rechten en plichten cliënt

De Cliënt verbindt zich ertoe:

  • alle relevante gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken nodig voor de uitvoering van de opdracht tijdig te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van dergelijke informatie en gegevens, ook indien deze verifieerbaar zijn.
  • De praktische afspraken, de werkzaamheden en andere verplichtingen die hem op basis van deze opdrachtbrief en haar bijlagen toekomen, te verrichten en stipt na te leven.

4.2 rechten en plichten beroepsbeoefenaar

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

Evenmin is BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.
De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen, die de Cliënt of diens aangestelden hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de Cliënt worden toe vertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

De aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen tussentijds in overleg worden gewijzigd of uitgebreid.
BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS is er niet toe gehouden om een advies of eender welk product van de Diensten, mondeling of schriftelijk, te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die plaatsvinden nadat het betrokken product in definitieve vorm werd afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk werd overeengekomen om gedurende de duur van onze verbintenis dergelijke actualisatie te bezorgen ten gevolge van wijzigingen van bv. Reglementering, rechtspraak of rechtsleer.

De Cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor o.a.:

  • haar managementbeslissingen, haar beleid en bedrijfsvoering;
  • haar beslissingen die mogelijkerwijze onze dienstverlening, of het resultaat ervan kunnen beïnvloeden;
  • haar beslissingen(en) omtrent de mate waarop de Cliënt zich op de door ons geleverde adviezen, aanbevelingen en overige resultaten van onze dienstverlening wenst te baseren, over het gebruik en de eventuele implementatie die onze dienstverlening zou vereisten, alsook voor het realiseren van de eventuele voordelen ervan.

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Overeenkomstig artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

4.3 overmacht

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS is niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen zoals vermeld in onderhavige overeenkomst indien de nakoming wordt belemmerd door overmacht. Als overmacht worden uitdrukkelijk beschouwd, doch niet beperkt tot, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, storingen in de (boekhoud)software, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door onderaannemers van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS of stakingen en gelijkaardige omstandigheden, die tot gevolg hebben dat de Diensten onmogelijk, laattijdig en/of niet volledig kunnen worden geleverd. BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS moet hierbij niet aantonen dat deze omstandigheden niet te voorzien en niet te vermijden waren.

4.4 verbod op afwerving

De Cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 18 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid, of zelfstandige medewerker van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de Cliënt en BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van € 75.000. Eenzelfde schadevergoeding is verschuldigd door de Cliënt die, met de bedoeling dit verbod te omzeilen, op eender welke manier hetzelfde resultaat bereikt.

4.5 werkzaamheden uitsluitend tav cliënt

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS levert haar diensten uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Bijgevolg aanvaardt

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS geen enkele aansprakelijkheid voor het vertrouwelijk dat derde partijen stellen in de documenten die door BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS voor het exclusief gebruik van de Cliënt werden afgeleverd

Artikel 5: Beperking van de aansprakelijkheid

Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 17, vierde lid, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS en/of haar medewerkers beperkt tot het bedrag dat effectief ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS wordt uitbetaald. De cliënt zal iedere aansprakelijkheidsvordering uitsluitend uitoefenen bij wijze van rechtstreekse vordering lastens de aansprakelijkheidsverzekeraar van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering kan worden verkregen vanwege de verzekeraar, is de aansprakelijkheid van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS en/of haar medewerkers gezamenlijk beperkt tot 2 maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct/indirect voortvloeit.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, kan BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals, doch niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, verhoging van de algemene kosten, storing in de (boekhoud)software, het verlies of de beschadiging van gegevens. BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS kan niet aansprakelijk worden gesteld indien informatie door communicatie via e-mail of via het internet verloren is gegaan, vertraging heeft opgelopen, onderschept is geworden, gewijzigd werd of onvolledig is overgebracht.

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS is als gecertificeerd fiscaal accountant ingeschreven onder het ITAA nummer 50.151.626. Haar professionele opdracht bestaat er dan ook in de werkzaamheden van Accountant Belastingconsulent zoals omschreven in de Wet van 22 april 1999, uit te oefenen. In de mate onze adviezen betrekking hebben op materies die vreemd zijn aan voormelde professionele opdracht, worden ze uitsluitend verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat ze bevestigd worden door een door de klant aangestelde deskundige in deze materies. De beroepsbeoefenaar is dan ook niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelingen gesteld op basis van deze facetten van haar advies.

Artikel 6 : Duur en einde van de overeenkomst

6.1. recurrente opdrachten

Onder ‘recurrente opdracht’ wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd. Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.
Beide partijen kunnen op elk ogenblik en zonder schadevergoeding de samenwerking beëindigen mits kennisgeving via een aangetekend schrijven

6.2. niet-recurrente opdrachten

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 8.1, worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd. Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten. Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.
Beide partijen kunnen op elk ogenblik en zonder schadevergoeding de samenwerking beëindigen, mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

6.3. opschorting van de uitvoering van verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 9 hieronder, is de BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

6.4. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)

De overeenkomst kan door BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS opgezegd worden zonder opzegtermijn en zonder betaling van een schadevergoeding aan de Cliënt en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

  • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen,
  • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
  • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de opdrachtbrief,
  • in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.
  • wanneer BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS geen verdere diensten mag leveren aan de Cliënt ten gevolge van aan haar opgelegde dwingende bepalingen zoals ondermeer, de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar en de anti-witwaswetgeving.

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Artikel 7: Erelonen en betalingsmodaliteiten

7.1. bepaling van de kosten en erelonen

De erelonen van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS worden berekend op basis van de tijd besteed door haar vennoten, bestuurders, bedienden en lasthebbers en/of op forfaitaire basis, in functie van de vereiste niveaus van bekwaamheid en verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in bijlage 3 van de Opdrachtovereenkomst. Boekhouding Fiscaliteit Feys behoudt zich het recht voor de ereloontarieven op gezette tijden aan te passen.
De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de Cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.
Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zijn niet begrepen in de erelonen en zullen bijkomend aan de erelonen worden gefactureerd. Erelonen en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen.
Wanneer BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS verplicht is informatie met betrekking tot de Cliënt te leveren, bijvoorbeeld aan een regelgevende instantie of in een juridische procedure, zal de Cliënt ons vergoeden voor de geleverde prestaties en de gemaakte kosten, alsook de honoraria en de kosten van onze raadslieden, gemaakt om aan dergelijk verzoek, vereiste of procedure te voldoen, voor zover BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS geen partij is in het verzoek, de vereiste of de procedure in het kader waarvan om informatie wordt verzocht voor zover BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS ‘handelingen zelf ook niet het voorwerp zijn van zulk verzoek, vereiste of procedure.

7.2 voorschotten

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS heeft het recht om zowel voor aanvang van als tijdens de werkzaamheden, aan de cliënt een voorschot te vragen. De werkzaamheden zullen desgevallend pas worden aangevat of voortgezet na de betaling van deze provisie.

Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Voorschotten kunnen steeds gevraagd worden wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisten, alsook wanneer er twijfel is over de solvabiliteit van de cliënt.

7.3. betalingsvoorwaarden

De facturen en/of ereloonnota’s van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.
Iedere, zelfs gedeeltelijk, op de vastgestelde vervaldag niet betaalde factuur, zal van rechtswege een conventionele verwijlinterest gelijk aan de verwijlinterestvoet overeenkomstig de Wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 per verlopen op begonnen maand opbrengen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Naast en boven deze conventionele verwijlinterest, zal de cliënt tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.
Bij elke laattijdige betaling in hoofde van cliënt heeft BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS het recht de verdere uitvoering van haar dienstverlening op te schorten tot integrale betaling van de openstaande facturen.

7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS. Bij gebreke aan tijdige betwisting wordt cliënt geacht akkoord te gaan met de gefactureerde diensten.

Artikel 8: Website

Op geen enkele wijze kan cliënt enige rechten ontlenen aan de informatie die op de website wordt weergegeven of kan BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS aansprakelijk gesteld worden voor welke directe of indirecte schade dan ook die mocht voortvloeien uit het gebruik van de website.

Artikel 9 Privacy

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS verwerkt de persoonsgegevens van cliënten in overeenstemming met haar privacyverklaring beschikbaar onder meer op de website. De privacyverklaring beschrijft op gedetailleerde wijze hoe Boekhouding Fiscaliteit Feys, als verwerkingsverantwoordelijke, met persoonsgegevens omgaat alsook de rechten van de betrokkenen inzake hun persoonsgegevens.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS behoudt een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten, op alles wat BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS ontwikkelt, vóór of tijdens haar opdracht, inclusief op haar systemen, methodologieën, software en haar know-how. BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS zal ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al haar verslagen, “deliverables”, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten van BOEKHOUDING FISCALTITEIT FEYS, die door BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS aan de Cliënt werden bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.

Artikel 11 : Anti-Witwas bepalingen

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (“de AML Wet”) verplicht BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS haar Cliënten te identificeren en de identificatie van de Cliënt te verifiëren evenals een bestendige waakzaamheid aan de dag te leggen ten opzichte van de zakelijke relatie en de uitgevoerde verrichtingen ten behoeve van de Cliënt.

De Cliënt erkent dat BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS aan de Cliënt of andere personen binnen de organisatie van de Cliënt kan vragen zich te identificeren aan de hand van geldige en officiële documentatie om de identificatie van de Cliënt en deze andere personen te bevestigen, en specifieke databanken kan consulteren om informatie over de Cliënt, zijn verrichtingen, zijn zakelijke relatie of over deze andere personen te verkrijgen.

Bovendien zal de Cliënt BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS zonder verwijl informeren over elke latere wijziging betreffende zijn situatie en die van zijn lasthebbers, uiteindelijke begunstigden alsook van zijn bestuursorgaan, met name als een van deze voormelde personen als politiek prominente personen, directe familieleden, of naaste geassocieerden van dergelijke personen worden beschouwd in de zin van AML Wet (zie artikelen 8 en 12 van de AML wet voor de wettelijke definitie met betrekking tot uiteindelijk begunstigden en in het buitenland wonende politiek prominente personen, directe familieleden of naaste geassocieerde van dergelijke personen). In dat geval belooft de Cliënt zonder verwijl de documentatie aangepast aan de nieuwe situatie aan BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS over te maken.

Indien BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS niet binnen een redelijke termijn een voldoening gevend bewijs van de identiteit van de betrokken personen kunnen krijgen, kunnen er zich omstandigheden voortdoen waardoor BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS de uitvoering van de dienstprestaties gerechtigd is op te schorten of te beëindigen.
Volgens de AML Wet, is BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS in bepaalde gevallen verplicht elk feit of vermoeden (door BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS geïdentificeerd in het kader van de uitvoering van zijn opdracht), dat verband houdt met of wijst in de richting van het witwassen van geld of de financiering van
terrorisme aangifte te doen bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). In zulke gevallen zal BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS op geen enkele wijze met de Cliënt communiceren over deze melding aangezien dit krachtens de AML Wet verboden is.

Artikel 12 : Verzaking en splitsbaarheid

Indien BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS nalaat één van haar rechten onder de opdrachtbrief af te dwingen, of te reageren op een door de Cliënt begaan verzuim of inbreuk van alle of bepaalde bepalingen van de opdrachtbrief zal zulks geen verzaking uitmaken van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS aan zijn rechten onder de opdrachtbrief.
Elke clausule of bepaling van onderhavige overeenkomst is een onderscheiden en onafhankelijke bepaling. Ingeval van nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen zullen de overige bepalingen van onderhavige overeenkomst hun volle rechtskracht behouden.

Artikel 13: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS en cliënt en alle eventuele niet-contractuele verbintenissen die eruit voortvloeien of ermee verband houden, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en de toepasselijke deontologische regels. Alle betwistingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS