Privacybeleid

In deze privacyverklaring (hierna: de “Verklaring”) wordt op gedetailleerde wijze uiteengezet hoe Boekhouding Fiscaliteit Feys BV, met maatschappelijke zetel te Baron Ruzettelaan 315, 8310 Brugge en met als ondernemingsnummer BE 0455.652.253 (hierna: “Kantoor Feys”), als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaat.

Alle benamingen met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).

Kantoor Feys (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de https://kantoorfeys.be website (“hierna genoemd Dienst”). Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door:  Kantoor Feys

2. Welke verwerkingen verricht Kantoor Feys?

Kantoor Feys verwerkt binnen de context van haar activiteiten en dienstverlening uw persoonsgegevens voor de onderstaande verwerkingsdoeleinden:

Klantenbeheer (contractuele noodzaak):

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • Geboortedatum- en plaats
 • Samenstelling gezin
 • Financiële gegevens en bijzonderheden: facturatiegegevens
 • Professionele gegevens: beroep
 • Huisvestingsgegevens (huurder/eigenaar/e.a.)

Direct marketing (gerechtvaardigd belang, nl. direct marketing) (toestemming):

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • Persoonlijke kenmerken

Boekhouding (wettelijke verplichting) (gerechtvaardigd belang, nl. het voeren van een boekhouding):

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, professioneel e-mailadres, professioneel adres en professioneel telefoonnummer
 • Financiële gegevens en bijzonderheden
 • Professionele gegevens: beroep

Personeelsbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. loonadministratie en het voeren van personeelsbeheer)

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • Financiële gegevens en bijzonderheden
 • Vakantie en afwezigheden
 • Medische gegevens
 • Opleiding en vorming: school en professionele ervaring
 • Samenstelling gezin
 • Professionele gegevens: beroep

Cookies (toestemming) 

 

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken. Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij te houden.
 • Veiligheidscookies. Wij gebruiken Veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

 

De juridische grondslag waarop Uw Energiehuis zich beroept is steeds aangegeven bij de verwerking tussen haakjes.

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van die vereiste persoonsgegevens kan de relatie niet worden voortgezet. Indien de grondslag toestemming is, wordt deze geacht steeds vrij te zijn gegeven. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst: de intrekking van de toestemming heeft geen impact voor verwerkingen die ervoor zijn gebeurd.

Tracking & cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken. Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij te houden.
 • Veiligheidscookies. Wij gebruiken Veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

3. Bewaartermijn 

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstande dat een hernieuwing van deze termijn mits uw toestemming mogelijk is;
 • Personeelsbeheer: 5 jaar na het einde van de arbeidsrelatie;
 • De naleving van wettelijke verplichtingen (o.m. boekhouding): bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

4. Welke persoonsgegevens geven wij door aan derden of derde landen? 

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar — en bewaard op — computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied. Let erop dat, als u zich buiten België bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar België en ze daar verwerken. Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht. Kantoor Feys zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen, afgestemd op de specifieke risico’s die werden geïdentificeerd. 

Wij beschermen uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

6. Openbaarmaking van gegevens

Kantoor Feys kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van Kantoor Feys te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Dienst
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

7. Wat zijn uw rechten als betrokkenen? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet de onderstaande rechten voor u:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie;
 • Het recht op gegevenswissing, beperking en het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Bij redelijke twijfel omtrent uw identiteit in het kader van de uitoefeningen van de bovenvermelde rechten, behouden wij ons het recht voor om een bewijs te vragen omtrent uw identiteit.

8. Contactgegevens

Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, kan u ons contacteren via de onderstaande contactgegevens:

Kantoor Feys

Baron Ruzettelaan 315

8310 Brugge

info@kantoorfeys.be

9. Klacht

Behalve bovenvermelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussels

9. Wijzigingen in de Verklaring

We kunnen deze Verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website worden gepubliceerd door de aanpassing van “laatste update” bovenaan deze pagina of via e-mail worden meegedeeld. We publiceren steeds de laatste versie van de Verklaring op onze website.